Frihet Gemensamhet

 

Något om frihet och gemensamhet i samband med smedjan 12.1.14

Levande Verkstadsmetoden är intressant genom att den arbetar med såväl individ som person på ett ytterst tillåtande sätt. Vid löpande pappersbandet skissar var och en vad hon har lust till. Sen lägger nästa till vad hon vill osv. Av materialet skapade vi visionära symboler som vi sedan i grupp arbetade vidare med. En gruppsamverkan med stor plats och frihet för var människa samtidigt som ingen ägde någon bild.

Några rader om Frihet och Gemensamhet i samband med Linnés öländska färger som presenterats av Henriette Koblanck, prof. design.

 Linnés öländska färger har en tillhörighet till Linné, både till hans nyfikenhet och hans systematiseringar. Dessutom tillhörighet till Landskapet, till tradition och identitet.

Alla dessa tillhörigheter hör i första hand till Gemensamhetens domän. Tillhörighet, samband och gemensamhet utgör här närstående begrepp som går in i varandra.

Färgerna har en direkt tillhörighet och samband med det öländska landskapet, där växterna finns och fanns och där Linné undersökte dem på 1700-talet. Färgerna utgår också från Linnés arbete med systematisering av växterna och hans arbete med att finna förutsättningar för svensk produktion. Man anknyter till tradition i det aktuella arbetet med färgerna och arbetar målinriktat för att att stärka en öländsk identitet, alltså en gemensam samhörighet.

Det finns även kopplingar till Frihet, såväl Linnés drivkraft i nyfikenheten och i designprocessen hör frihetn till. Urvalet av färger avgränsas av Linnés urval, alltså en form av ofrihet. Den stärkta identiteten kan också ha inslag av en liknande instängdhet. Samtidigt kan både upptäcktsresan som sådan och färgurvalet i sig vara en ny utgångspunkt för att pröva färgkombinationer i stor frihet. Identiteten kan stärka tryggheten som i sin tur kan vara utgångspunkt för att våga pröva nytt, våga in i en process där vi inte vet och därmed utgångspunkt för frihet.

En iakttagelse är att frihet och gemensamhet är beroende av varandra och ger varandra nya förutsättningar och utgångspunkter. I verkligheten vandrar man här mellan frihet och gemensamhet, där friheten innehåller gemensamhet och gemensamheten frihet och de påverkar hela tiden varandra.

En annan aspekt är hur hela söndagen (den 27 oktober) visade på det grundläggande behovet av att skapa och bygga gemensamheter med stor plats för var människas frihet. Därmed stor plats för olikheter i metod, uttryck och perspektiv, som kan samexistera och samspela. Vi behöver inte nödvändigtvis bli överens, men lyssna till varandra, ta emot varandras skisser och låta var och en visa vad hon önskar bidra med. Det är ingen lätt uppgift, men en oerhört spännande utmaning.

 

 Stina Alms skisser och vårt tänkande

frihet och gemensamhet

      

 

Mycket krafter och rörelse. Mot- eller kanske medspelande krafter.

Komplexitet. Allting går i varandra. Teknik, strävan, hot, möjligheter, ljus och mörker.

Det var inspirerande när vi lekte med skisser och vände de på olika sidor och upp och ned. Vissa av skisserna förmedlade liknande intryck, medan mittskissen omvandlades fullständigt från flygande till stilla varande, likt statyer.

 association:

Michel Foucault: Andra rum, i Diskursernas kamp, Brutus Östlings bokförlag 2008

”Jag tror att vi befinner oss i ett ögonblick då vi erfar världen mindre som ett långt liv som utvecklas genom tiden än som ett nätverk som knyter samman punkter kors och tvärs. Kanske kunde man säga att vissa av de ideologiska konflikter som ger liv åt dagens tvister utspelar sig mellan tidens fromma arvtagare och rummets oförsonliga invånare. Strukturalismen, eller åtminstone det som man sorterar in under detta en smula allmänna namn, är ett försök att mellan element som bundits samman längs en tidsaxel upprätta en samling relationer som får dem att framstå som sidoställda, motsatta, implicerade av varandra – kort sagt får dem att framträda som en sorts konfiguration.”

 

I min värld samspelar Stinas skisser påfallande med Foucaults text, även om den inte handlar uttalat om frihet och gemensamhet utan om våra rum. Genom skissen öppnas också ögonen för fält snarare än punkter och flera djup i de skissade relationerna. Skisserna öppnar för tänkande i rörelser, motspel och samspel, bottnar, horisonter, rymd, fält, teknik och kraft. Dessutom för begränsningar, möjligheter och rumsligheter. Den konstnärliga skissen har ett öppet tilltal som kan hjälpa oss att tänka vidare, fördjupa tankarna och öppna för nya perspektiv.

- - -

Frihet och gemensamhet
130526
Inspel från Peter Aronsson
1. Vad kan man använda historia till?
Nietzsches varning och hopp. Historia är skadligt om det slås i huvudet som ett allt
bestämmande öde, men nyttigt om det inspirerar, kritiserar eller skapar en relation
mellan människan och det förflutna.
Vetenskapens svar till engagerad historia har varit att förhålla sig objektivt, säkra det
korrekta, men det räcker inte.
Redan på Akropolis stod Herodotos, den förste historikern och talade för att övertyga
människorna om gemenskap och handling.
Detta har inte ändrat sig. Historia kan och måste behandla slitstarka dilemman om
individ/samhälle, frihet/öde, fakta/konst som saknar slutgiltiga svar, men som behöver
bearbetas i varje tid.
.
Berättelser bär förståelsen av detta på individplan och i gemenskaper.
--------
2.
Vi är alla födda in i gemenskaper som inte är valda. I dessa balanseras individens
självhävdelse mot - behov av erkännande.
Gemenskaper på alla nivåer från familj, stam, socken, nation och mänsklighet skapar
sammanhang för detta samspel mellan det givna och det valbara. Bägge är värdefulla.
Kultur är ett samtal och ett utforskande av motstridiga och ibland osedda värden -
praktik skapar på olika sätt gemenskap.
Kulturpolitik utvecklas på alla nivåer, från Unesco till basturegler, badplatsfester.
Individens väg in i sammanhangen sker på många sätt. Dygder är förvärvade
karaktärsdrag- mod, rättrådighet, måttlighet, balanserar typiskt frihetens och
gemenskapens övermått på ett situationsanpassat sätt.
Förr kunde det ske i nätverk som inte var valda, familjens, byns och socknens band var
starka. Idag är det fler självvalda sammanhang som är spelplan. Platsbundna och
digitala möjligheter står till buds.
Konsten prövar gränserna för de dilemman livet består av, går över gränsen, talar om
det onämnbara, prövar nya balanspunkter.

se även Kulturell Tankesmedja: sammanfattning från arbetsseminariet 26 maj och 27 oktober.

  

klotterplank frihet och gemensamhet Konstrundan södra Öland 2013, vid Ylka Form

skiss frihet gemensmamhet

Stina Alm