Temaförslag från grupperna 12 jan. -14:

Kulturlandskap – kulturarv

Arbeta med platser och miljöer med perpektivet då tid – framtid. Berätta om platser och odlingslandskapet med alla konstnärliga uttryck. Arbeta med modern teknik som QR – kod som leder till hemsida, hemsidor. Digitala berättelser med ljud, musik, film, poesi mm. kompletterat med konsthändelser vid utvalda platser. Den stora ön med västersjön och östersjön mellan Långe jan och Långe Erik. Detaljerna i landskapet såsom tysta dungar, kornas klisten, arbeta med många konstnärliga uttryck.

 

Vattentema

Skapa en vandringsled från källa till källa som kan kompletteras med andra vatten som ex. sjöbildningar i stenbrott. Arbeta med kunskap om vatten, skydda vatten mot hot och miljöförstöring, vikten av friskt vatten, läka sjukt vatten, läkande ord. Vatten och liv utgör ett väsentligt samspel. Vattnets rörelser och olika former, rinnande och fruset i olika former. Vattnets betydele för det öländska ljuset. Arbeta med installationer och skyddande aktiviteter. I eftersamtal framkom att såväl Kulturlandskapstema som Vattentema kan arbeta med QR – koden samt samarbeta med kommunen om det platsfakta material som kommunen faktiskt har för åtminsone södra Öland.

 

Kulturcafé

Skapa ett öppet rum, en mötesplats för diskussion. Att söka och tänka utanför boxarna. Arbeta med olika teman, tillåtande samtal där olika tankar och åsikter får lov att mötas. Det är ok att tänka olika, våga stanna i det och fördjupa samtal och undersökning. Gärna mat och samtal i förening. Ett inslag i ett framtida Kulturens hus.

 

Konst kultur forskning – kulturpolitik

Skapa jämlika möten mellan konst och forskning. Saker och ting, företeelser, kan bli synliga på ett nytt sätt genom konstnärligt undersökande arbete. Konst och vetenskap kan båda vara forskande men på olika sätt och kan därför komplettera varandra. I alla föreslagna och framtida teman för den Kulturella Tankesmedjan är öppna, tillåtande, möten mellan konstnärligt och teoretiskt undersökande en självklar del. Eftersom talet, samtalet och orden lätt domirerar måste vi medvetet arbeta med handgripliga skapande inslag i arbetet. Visionärt inriktat arbete.

 

Måla Vindkraftverk

Detta är en konkret och lätt genomförd idé som flera föreslog för ett projektarbete. Ett urval av en eller två vindkraftsparker för försöksverksamhet är möjlig. Några konstnärer kan i samarbete med en grupp intresserade göra en ansökan till Konstnärsnämnden. En idéverkstad kan vara väsentligt inslag i utvecklingsarbetet. I förarbete behöver man finna intresse hos något av Vindkraftsbolagen. Ett förslag att arbeta med vindkraftverken på Mörbylånga kommuns gamla sopptipp i Kastlösa.

Bakgrundsmaterial till Temavalen:

Frågan var: Vilket arbetsområde vill du att Kulturella Tankesmedjan ska satsa på? Alltså vill du arbeta med? (gul lapp)

Förslag som i andra vända valdes av minst en person.

-          Arbete med världsarvet – kulturarv, dialog i världsarvet, konstinstallationer, poesi, musik, upplevelseled med smultronställen, altarrum i naturen, naturens ljud, världsarvet med konst och cykelledskoppling, jordbruk och konst – start Ölands spirar.

-          Vattenkällorna göra de brukbara och framkomliga till, Upplevelser aktiviteter kring källorna olika teman, betydelsen av ett friskt skyddat vatten x 2, Alvar vatten och installationer, stenbrottet upplevelser.

-          Måla om vindkraftverken x 3, Måla vindkraftverken underbart unikt stort många kan delta.

-          Kulturcafé x 2, kulturcafé med mat och prat, konst och poesi x2, konst poesi möten installationer.

-          Konstnärlig utveckling och forskning design utbildning av barn och ungdom x 2, utforska frihet occh gemensamhet i hel process, konst design forskning upplevelser poesi, kulturstrategi för Öland x 2, kulturpolitik och kultur Öland, föreläsningar workshops för kulturarbetande och nätverk, konstupplevelser verkstäder nätverk.

Till det handgripliga grupparbetet formulerades de fem områdena enligt följande:

Kulturlandskap – kulturarv

Vattentema

Måla vindkraftverk (klar projektidé att pröva)

Kulturcafé

Konst kultur forskning - kulturpolitik

 

 

Fråga två. Vad vill du attKulturella tankesmedjan ska vara? Visioner mm. (blå lapp)

-          Mötesplats för allt, Kulturell Mötesplats med samtal och upplevelser, kulturellt kommunikationsnätverk, Bollplank, Bollplank stöd upplevelser, Bollplank stöd för idéer visioner och genomföranden, öppen mötesplats konst vetenskap jordbruk landskap, generös mötesplats ”med anställda” för utveckling skapande både hobby och proffs, en källa för inspiration x 2, här bygger vi visioner från dåtid till framtid- hur lyfter vi varandra till hållbart och starkt,ett påverkansinstrument, konst och vetenskap i jämlika möten, smedja för förändringsarbete, kropp själ gestaltning, framtiden med avstamp i miljön, omsätta gammal kunskap till modeller gemensam framtid, skapa upplevelser, kulturella tankesmedjan bör vara på mitten av ön för att nå fler till eftertanke, bygga konstens hus och filealer utbildning i installationer.

 

 

Förslag konkreta idéer ( gul lapp) som ej valdes

Jag vill skapa, öppen verkstad för alla, nätverk för arbete m konst/skulptur verkstäder i regionen skapande utan gränser, göra ett större projekt tillsammans med Öland Spirar intallationskonst trädgård/åkermark, kultur o konst delaktigt för alla i arbetsliv och utanför bild = samhällsnytta, energiinstallationer eko-konsttänk…,skulpturled, intressanta föreläsningar, kulturarv utställning workshop Sanndby borg, en fixpunkt i dagliga rummet för att tillföra och ta emot tankar om bildkonst, människor är värdefulla alla individer är en tillgång, frukortsamtal på sommaren, vuxen lekplats som får skrattet att jonglera, en snittslad väg med roliga skatter som berättar om mysterier på öland, brygga mitt i ingenting, aktiviteter för alla, konstnärshus, skulpturer vid nya cykelleden, badplatser södra Bruket o Sandvik med långa bryggor ut för dopp.

 

Förslag inriktning och visioner Kulturell tankesmedja ( blå lapp) som inte valdes i sitt uttryck.

Påverka hur den öländska turism-/ kultursatsningen ska se ut, vilka är Ölands värden, input föreläsningar debatter öppna ögon, mötesplats för nya nya o gamla tankar, på sikt kan Kulturella Tankesmedjan åta sig olika förändringsprocesser ex. vetenskapshypoteser, organisationsförändringar, produkt- och idéutveckling, brainstorm för bevarande av Ölands värde, idésamlare, ordna inspirationsföreläsningar, mötesplats för skapande utveckling förbehållslöst i projekt, ett läkeforum för kreativitet.

Tidigare idéer:

-         använda Linnés öländska färger för att färgsätta Färjestadens hamnområde eller frivilligt utvalda byar. Identitetsskapande.

-         Konstateljé och lägenhet för gästkonstnärer i nya Alungården.

-         Geopark Öland i samverkan med Unesco ger möjlighet att arbeta med landskap, geologi och konst i alla former.

-         Fantasi och skapande borde bli ett ämne i skolan

-         Förslag att arbeta med kulturstrategi för Öland.

-         Förslag att skapa en ljud, musik och bildperformance utifrån plats.

-         Berättarcaféer

-         Föreläsningar ex. Mamma Andersson om konstnärliga arbetsprocessen, Maria Cavalcante om Skissens betydelse.

-         Förslag att framöver arbeta med workbookmetod, där man skissar och skriver reflektioner och analyser.