Konsten och vetande

 

 Det kan handla om konsten som språk och därmed förmedlare av kunskap

Det kan handla om konsten som erfarenhet, erfarenheten är en av våra väsentligaste kunskapskällor

Konsten kan som språk och erfarenhet aktualisera frågor

Konsten har ett öppet tilltal som krävs för att kunna ställa frågorna som är grund för vårt vetande

 

Gadamer Sanning och metod Daidalos 2002

Sid 174

”För att kunna fråga måste man vilja veta, dvs. veta, att man inte vet…Frågandets innebörd är att påvisa det tilltrågades oavgjorda karaktär. Det måste bringas i svävning så att för och emot väger lika. Varje fråga fullkomnar sin mening först efter en sådan svävning, där den blir en öppen fråga.”

 sid 176

”Det företräde, som frågan har för vetandet, är nog den mest grundläggande indikation på det som vår diskussion hela tiden har utgått ifrån, nämligen det metodiska tänkandets begränsningar. Det finns ingen metod för att lära sig fråga eller inse vad som kan sättas i fråga.”

 sid 177

”varje idé har frågans struktur.”

- - - -

Konstens förändring från bekräftande av likhet till att öppna för osäkerhet, icke vetande och där med för frågor och undersökning. Tydligt i t.ex. Magrittes konst i pipan och texten Detta är inte en pipa, konstverk i två versioner, där bild och text omvandlas på flera sätt, text blir bild, bild blir text osv. in i osäkerheten.

Läs gärna Michel Foucaults essä "Detta är inte en pipa" i Diskursernas kamp, Brutus Östlings förlag 2008.

- - - -

Det konstnärliga skapandet tolkar världen, inre likaväl som yttre värld och kan därmed tllföra kunskap och vetande.

Den mänskliga varseblivningen är en snabb process, där ett litet glapp förekommer mellan verkligheten vi förnimmer och hjärnans tolkning av och bestämning av varseblivningen. Hjärnan arbetar som med en skiss.

På ett liknande sätt arbetar konstnären, om än långsammare, med att tolka sinnesförnimmelser och erfarenheter.

sitter vid datorn

tänker över konst och vetande

blicken vandrar ut genom fönstret

sommarens röda utemöbler

där under stolen sitter

den vita katten gömd

nej

bråkdelen av en sekund

blänket i höstblöta stolen

och jag hade placerat katten

där den så ofta sitter

min hjärnas blixtsnabba

reflex

ett skapande ögonblick